Лекции по История

Най-нова история на България

Лекции по Най-нова история на България

Съдържание:

1. Промяната на 9 септември 1944 г. – причини, същност, характер
2. Държавно-политическото развитие на България и Търновската конституция – промени във висшия държавен апарат и местната администрация (1944-1946)
3. Репресивното законодателство на отечественофронтовската власт в България и неговото приложение (1944-1948)
4. Възстановяване и функциониране на многопартийната система в България 1944-1945 г.
5. Формиране, дейност и ликвидиране на опозицията в България (1945–1948 г.)
6. Организационно и идейно развитие на ОФ в България (1944–1948 г.)
7. Избори за ХХVІ ОНС и опит за създаване на непарламентарно правителство в България (1945–1946 г.)
8. Конституционният въпрос в България 1946–1947 г. – референдум за формата на държавно управление; избори за VІ ВНС; дейността на ВНС по изработване на новата Конституция
9. Конституционните възгледи на ОФ и опозицията, отразени в публикуваните конституционни проекти
10. Политиката на отечественофронтовската власт в областта на промишлеността, търговията и банковото дело (1944–1948 г.)
11. Възстановяване и преустройство на селското стопанство (1944–1948 г.)
12. Уреждане на международното положение на България след Втората световна война (1944–1947 г.) – Московското примирие, Парижката мирна конференция и Парижкият мирен договор
13. Македонският въпрос в българо-югославските отношения след Втората световна война (1944–1948 г.)
14.Култура и политика в България (1944–1948 г.)
15. Характерни черти на държавно-политическата система в годините на „сталинския” модел на социализма (1948–1953 г.)
16. Политическите процеси в България в края на 40-те и началото на 50-те години.
17. Икономическо развитие на България през периода 1948–1953 г.
18. Българската култура през периода 1948–1953 г.
19. Политически промени в България през периода 1953–1962 г.
20. Тенденции в икономическото развитие на България (1953–1962 г.)
21. Съюзни договори на България след Втората световна война
22. Отношенията на България с Турция и Гърция (1944 – края на 60-те години на ХХ в.)
23. Българската култура през 60-те години на ХХ в. Българската интелигенция между стремежа за свободна творческа изява и политиката на властта за поставянето й в определени граници
24. Държавно-политическата система в България (1962–1989 г.)
25. Социалистическата икономика в годините на режима на Т. Живков (1962–1989 г.) – комунистическата идеология и опитите за реформиране на икономическия модел
26. Културната политика през 70-те години на ХХ в. Л. Живкова и идеите за развитие и популяризиране на българската култура
27. Прояви на кризата в политическия, стопански и културен живот на българското общество през втората половина на 80-те години на ХХ в. и падане на режима на Т. Живков през 1989 г.