Лекции по История

Праистория

Лекции по Праистория

1. Праисторията. Поява и развитие
2. Праисторията в Западна Европа и Русия
3. Праисторията в България
4. Етапи на антропогенезата в Африка, Азия и Европа
5. Палеолит. Периодизация. Палеолитът в Европа
6. Палеолитът в България
7. Пещерните рисунки от късния палеолит в пещерите Алтамира и Ласко. Поява и развитие на религиозните представи
8. Мезолит – преходът от палеолита към неолит. Изобретяването на стрелата и лъка през мезолита. Мезолитът в България
9. Неолит. Безкерамичен неолит. Изобретяването на изпечената керамиката. Периодизация на неолита
10. Първите земеделци и скотовъдци. Селища. Жилища
11. Неолитът в България
12. Енеолитните цивилизации в Мала Азия, Средиземноморието, Балканския полуостров и в България
13. Праисторическото изкуство в България
14. Варненският енеолитен некропол. Потънали в черно море селища от енеолита и ранната бронзова епоха
15. Бронзовата епоха в българските земи