Лекции по История

Средновековна балканска история

Лекции по Средновековна балканска история
Съдържание:

Първи модул: История на средновековните Балкани от края на Античността до османското завладяване 6-15. век.

1. Географски и геополитически характеристики на Балканския полуостров. Планини, морета, равнини. Климатични особености. Фактори, влияещи върху балканската демография. Земеделци и номади и контактите между тях през Средновековието.
2. От Античност към Средновековие. Античното наследство. Нашествия и етнически промени през 6.-7. век. Далматинските градове. Заселването на хървати и сърби. Съдбата на завареното население.
3. Ранносредновековните балкански държави и общества. Типове държавност през ранното Средновековие. Византийският модел. Модела на българската държава. От славинии към държава: възникване и същност на хърватската и сръбската държави.
4. Балканският полуостров през 10.-12. век. “Византийският империализъм” и византийската реконкиста. Балканският полуостров под властта на Византия: единство и разнообразие на обществените форми. “Второто велико преселение”:
характер и последици. Елементи на политическа автономия на Балканите под византийска власт. Хърватия и Унгария. Възникване на нови балкански държави в края на 12. век. Босна и Далмация. Венецианската политика на Балканите.
5. Балканският полуостров след Четвъртия кръстоносен поход. Възникванте и същност на “Латинска Романия”. Възникване и същност на “Венецианска Романия”. Неовизантийските държави на Балканите. Борбата за византийското
наследство. Сръбската държава при първите Неманичи. Босна от края на 12. до средата на 13. век. Далматинските градове по пътя на комуналната автономия.
6. Балканският полуостров в края на 13. и началото на 14. век. Възходът на Неманичка Сърбия. Босна: от борба за оцеляване към държавен възход. Унгарската политика на Балканите. латинските владения в Континентална Гърция и Пелопонес.
7. В навечерието на османското нашествие. Душанова Сърбия: възникване и характер. Босна при управлението на династията Котроманичи. Възникване на Влашкото воеводство. Дипломатически отношения на Балканския полуостров през първата половина на 14. век.
8. Османското нашествие: първи период (1354-1389 г.). Възникване и същност на османската държава. Първи стъпки на балканска земя и опити за формиране на антиосмански коалиции. Оформянето на османските “уджове”. Състояние на балканските държави и общества. От Черномен до Косово поле.
9. Османското нашествие: втори период (1389-1402 г.). Османската държава при управлението на султан Баязид I. Сръбските земи в края на 14. век. Босна при управлението на бан и крал Твъртко I. Западна Европа и османската експанзия.
10. Балканския полуостров в периода на раждането на новата империя. Османската междуособица и Балканите (1402-1413 г.). Антиосманските кръстоносни походи. Окончателно завладяване на Балканския полуостров от османските турци.

Втори модул: Проблеми от развитието на средновековните Балкани от края на Античността до османското завладяване. 

1. Чумни пандемии и история. “Юстиниановата чума”и “Черната смърт”, и влиянието им върху балканското развитие.
2. Балканските средновековни нации и общности. Специфики на етнообразувателните процеси.
3. Религия и религиозна структури на Балканите. Поместните православни църкви. Католическите архиепископи и епископии в Далмация. Босненската църква.
4. Света гора: възникване и същност на монашеската република. Други манастирски общности.
5. Балканският средновековен град. Опит за типология. Далматинските комуни.
6. Балканският полуостров и кръстоносните походи. Изграждане на “образа на другия”.
7. Териториалните княжества на Балканите през 13-15 в. Механизми на възникване, регионални особености, значение.
8. Преговори за църковна уния в периода на османското нашествие.