Лекции по История

7. Социална структура на балканската община. Обикновенна и привилигирована рая. Данъчна система.

Най-простата схема на балканската община включително военни/хора на меча,аскер/;всички спахии и еничери имат задължения, но не плащат данъци.Производителното население-раята-това са селяни,търговци, занаятчии преобладаващата част от раята са немюсюлмани;мюсюлманската рая също произвежда.Обособяват се две категории-обикновенна рая/тя плаща всички данъци./ Изпълняват всички повинности наложени от държавата. Другата категория е привилигирована рая – те са освободени от определени данъци и повинност. Изпълняват определени функции. Тя се нарича още и категория със специални задължения, които са около 23 вида. Представляват 25-26 % от раята. Някои селище с население са изцяло такъв статут.
При привилигированите има три групи-изпълняват военнопомощни функции;стопанско производствени функции в полза на държавата. По принцип се освобождават от т.н.извънредни данъци и държавна повинност.Тук са рударите/маданджии-ангажирани с добив на руда, обработка на метал./; солари-добив на сол в регионите-в Солунския залив и Черноморието /Анхиало и Месембрия/. Срещу производството си те са освободени от данъци. Рударите не плащат кръвен данък.
Джелепкетан – те са задължени да отглеждат огромни стада дребен рогат добитък за нуждите на войската. Оризари – те са в района на р.Марица и Вардар, грижат се за поддържане на пътищата и съобщенията. В Македония има около 200 селища на дервенджии – това е охрана на различни пътища. Разделят се на групи от по 30 души, предимно християни. В земите на България има много такива селища. Десетки са проходите с многохилядно население.
Данъчна система :
Данъците са многочислени.Всеки данък има по няколко различни наименования. Има две категории:
1. Държавни данъци – най-важно тук е събирането от немюсюлмани ежегоден паричен данък-джизие. Той е много стар.Съдържа елементи на религиозна дискриминация. Християнската рая е все пак преобладаваща. Формира 20-25 % от приходите на държавната хазна.Жените не се облагат.
- Извънредни данъци – възникват в османската държава по някакъв извънреден повод.Тези данъци основно са аварис и нузул – безплатни доставки на храни, добитък, в натура или парична равностойност. Те се плащат от мюсюлмани и немюсюлмани, освен ако не са привилигировани.
- Данък върху овцете – на пролет за всяка глава се взема по едно акче.
2. Местни данъци / в полза на господаря/: в натура / десятък-изчислява се на 1/8 от нещата, които произвежда селянина.Това е негов основен приход.
- Взема се такса за тапия.
- Изпендже – равно на 23 акчета.
- Такса за пасище, воденица и т.н.
- Такса божик и др.
С времето се изменя съотношението на събирането на данъци. Техният дял расте, а на други намалява.
На Балканите османската държава въвежда система в данъчната практика. Ако в едно село или махала някой данъкоплатци не се издължат съселяните им са длъжни да ги компенсират.