Лекции по История

Нова балканска история

Лекции по Нова балканска история
Съдържание:

1. Географски обзор и съвременна политическа карта на балканите. Етнически структури и културно-цивилизационни зони. Вероизповедания на балканите.
2. В навечерието на големия сблъсък. Промени в политическата карта на Мала Азия и балканите през XIII – XIV в.
3. Османската експанзия на балканите от Галиполи /1354/ през Константинопол /1453/ до Буда/1526/ и първата обсада на Виена през 1529 год.
4. Трите степени на зависимост от османците в европейският югоизток. Централни и провинциални органи на османската власт. Aдминистративното устройство на провинциите Румелия, Босна и Херцеговина и Буда.
5. Военно-ленна система на балканите, тимари, зеамети и хасове. Християнски спахи, мюлкове и вакъфи. Селско земеделие.
6. Османската армия на балканите. Спахийската конница и еничерския корпус. Османската флота. Военнопомощни формации на балканските народи /войнуци, соколари, мартолоси/, троянски кон или ахилесова пета за османската държава.
7. Социална структура на балканската община. Обикновенна и привилигирована рая. Данъчна система.
8. Аграрни отношения на балканите. Земеделие и скотовъдство. Традиционни и нови култури.
9. Ролята на исляма в османската теократична държава. Сунизъм и шиизъм. Мюсюлмански ордени и секти и разпространението им на балканите
10. Християнската църква в сянката на полумесеца. Немюсюлманите. Съдбата на търновската и печката патриаршии и охридската архиепископия. Цариградската патриаршия. Еврейски общности на балканите.
11. Демографски процеси на балканите. Естествено и механично движение на населението. Балканско семейство. Департации, колонизации, вътрешни и външни миграции, ислямизации и асимилации. Ситуацията – конфликт, контакт.
12. Вътрешни и външни миграции.
13. Упадък на османското военно могъщество през втората половина на 16 и 17 в. Битката при Лепанто -1571 г. Критската война – 1645 г.-1669 г. Втората обсада на Виена - 1683 г. Войната със свещенната лига и карловатския мирен договор от 1699 г.
14 Съпротивителни и освободителни изяви на балканските народи през 15-17 в. Легални и въоръжени форми на съпротива. Хайдути, клефти, ускоци. Бунтове и въстания.
15. Гръцкото въстание /1821-1828 г./ и създаване на независима гръцка държава. Филики етерия.
16. Реформите на Махмуд II /1808-1839/ и краят на еничарите /1826/. Гюлханският хатишериф /1839/ и началото на танзимата . Танзиматските реформи.
17. Черна гора в борба за независимост. Договорите с Хабсбургска Австрия /1841/ и османска Турция /1842/. Албанските земи до средата на 19 в. Влашко и Молдова през първата половина на 19 в.
18. Балканите според идеите за велика империя. Начертанието на Гарашанин и гръцката мегали-идея.
19. Изостряне на източния въпрос в средата на 19 в. Кримската война /1853-56 г./ и мирния договор в Париж. Хатихумаюнът от 1856 г.
20. Балканите след Кримската война. Обединение на Влашко и Молдова /1862 г./ Национално-освободителни движения в османска Турция и Хабсбургска Австрия /след 1867 г. Австро-Унгария/.
21. Политиката на Гърция и Сърбия през 60-те години на 19 в. Балканския съюз от 1866-1868 г. и останалите балкански народи.
22. Продължение на танзиматските реформи през 50-те-70-те години на 19 в. „Обществото на новите османци” и първата конституция в османска Турция. Доктрината на османизма.
23. Османска Турция след берлинския конгрес. Режимът на Абдул Хамид II /1876-1909 г./. Засилване на немското влияние в сферата на икономиката и войската. Промяна във външнополитическата ориентация на страната. Основни характеристики от вътрешната политика.
24. Гърция в края на 19 и началото на 20 в. Вътрешна и външна политика. Състояние на икономиката. Критското въстание 1896-1897 г. Гръцко-турската война от 1897 и новия статут на о. Крит.
25. Босна и Херцеговина в края на 19 и началото на 20 в. Управлението на Бениамин Калай /1883-1903/ и Стефан Бориан /1903-1912 г./ Анексията на Босна и Херцеговина /1908/. Обществено политически отношения и борби.
26. Хърватско, Словения и Войводина в края на 19 и началото на 20 в. Административно политически статут в рамките на Австро-Унгария. Управлението на кун Хедервари в хърватско. Национално-освободителни борби.
27. Югославия и Албания в опозиция на Москва /1945-1990 г./92 г./. Албанския комунизъм на Енвер Ходжа. Титова Югославия – външна и вътрешна политика.
28. Турция след Втората световна война. Политически партии и борби. Военните преврати от 1960 г. - 1971 г. и 1980 г. Вътрешна и външна политика.
29. Вътрешно и външно политическо развитие на Гърция след Втората световна война. Гръцко-турски отношения. Кипърският проблем.
30. Разпадането на югославската федерация и съдбата на държавите наследници: Словения, Хърватско, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия и Черна гора. Албания, албанците и косовския проблем.
31. Възникване и развитие на младотурското движение. Водещи лидери. Вътрешни и външни центрове, програма и идеология. Паносманизъм и тюркизъм. Първи (1902 г.) Втори (1907 г.) Конгреси на младотурците в Париж
32. МТР от 1908 и отражението й в османска Турция и на Балканите. Превратът и контра превратът от 1909г. Детронацията на Абдул Хамид II
33. Балканския съюз срещу Османската империя. Албанското национално освободително движение на границата м/у XIX и XX век. Итало–турска война (1911 – 1912 г.)
34. Балканските воини (1912-1913 г) и позициите на балканските правителства. Военни действия и политически перипетии. Резултати от мирните договори в Лондон, Букурещ и Цариград. Създаване на независима албанска държава
35. Балканите в навечерието и по време на ПСВ (1914-1918 г.) на страната на Антантата и централните сили. Развой на военните действия. Крахът на централните сили. Последици.
36. Балканските страни в интервала 1919 – 1939 г. Версайския ред – победители и победени. Югославия по времето на крал Александър, Румъния при управлението на Карол II. Ситуацията в Гърция и Албания. Демокрации и диктатури.
37. Румъния след Втората световна война (1945 - 1989 г.). Съветския модел и специфика в развитието на страната. Малцинствена политика.


Лекции по Нова балканска история (версия 2)
Съдържание:

I. Югоизточна Европа под османска власт‚ ХV-ХVIII в.

1. Преценка на османската власт в Югоизточна Европа, ХIV – ср. на ХVII в.
2. Османската власт в Югоизточна Европа, ср. на ХVII в. – ХIХ в. Плюсове и минуси за “общата европейска история”.
3. Османските владетели като личности. Султан Мехмед II и султан Ибрахим.
4. Османското общество и османските държавни институции през XV-XVI в.
5. Основни моменти на европейско-османските политически отношения, ХV-ХVI в.
6. Европейско-османските политически отношения, ХVII-ХVIII в. Събитийна схема.
7. Битката при Лепанто 1571 г. Значението на конфликта за хода на европейско-османските отношения.
8. Османската империя и европейската система от държави, ХIV-ХVIII в. Особености на европейско-османската политическа структура.
9. Промените в османското общество и неговите проблеми‚ краят на XVI-XVIII в.
10. Дунавските княжества през XV-XVIII в.
11. Мирът от Кючук Кайнарджа 1774 г. Краят на един конфликт и началото на една нова епоха.
12. Възникване на Източния въпрос. Етапи и еволюция през ХVIII и ХIХ в.
13. Хабсбургската монархия и Югоизточна Европа‚ XV-XVI в.
14. Хабсбургско-османски отношения, ХVII-ХVIII в.
15. Културата в Югоизточна Европа, ХV-ХVIII в.

II. Възраждане на балканските народи и борби за национално освобождение през ХIХ в.

16. Възрожденските процеси в Югоизточна Европа през ХVII-XVIII в. Общи
черти‚ специфика и континентални паралели. Тенденции в развитието на
освободителните движения.
17. Въстанията на сърбите в началото на ХIХ в. и утвърждаване на тяхната
автономия (1804-1833 г.)
18. Гръцкото въстание и създаване на кралство Гърция‚ 1821-1832 г.
19. Развитие на сръбското княжество‚ 1833-1878 г.
20. Устройство на новогръцката държава‚ 1832-1878 г. Вътрешна и външна
политика.
21. Влахия и Молдавия до средата на ХIХ в.
22. Вътрешни и външни проблеми на обединеното румънско княжество‚
1859-1878 г.
23. Политическо развитие на Черна гора през ХIХ в.
24. Войните между Русия и Османската империя през ХIХ в.
25. Реформите в Османската империя, 1789-1839 г.
26. Епохата на Танзимата, 1839-1876 г.
27. Национални движения в Босна‚ Херцеговина и Албания (началото на ХIХ в. до 1878 г.)
28. Великите сили и Източният въпрос‚ 1798-1829 г.
29. „Европейският концерт” и Османската империя, 1829-1875 г.
30. Източната криза‚ 1875-1878 г. Национални движения‚ дипломация и войни.