Лекции по История

История на България (кратки теми)

Лекции по История на България - кратки теми
Съдържание:

1. История на българските земи в древността.
2. История и култура на древна Тракия. Българските земи под римска власт.
3. Славяни и прабългари до създаването на българската държава.
4. Създаване и развитие на българската държава (VІІ-ІXв.)
5. България при управлението на княз Борис I. Покръстване на българския народ.
6. Създаване и разпространение на славянската писменост.
7. Политическо могъщество на България при Симеон Велики.
8. Златния век на българската култура (кр. на ІX – нач. на X век)
9. Възстановяване на българската държава 1185–1187 г. Въстанието на Петър и Асен.
10. Укрепване на българската държава при Калоян (1197-1207 г.)
11. Българската държава при управлението на цар Иван Асен ІІ (1218-1241 г.)
12. Ранно българско възраждане. Същност и периодизация на Българското възраждане. Социално-икономически промени в българските земи през XVІІІ и началото на XІX век.
13. Зараждане на националноосвободителна идеология. Паисий Хилендарски и неговата История славянобългарска. Последователи на Паисий.
14. Движение за нова българска просвета.
15. Развитие на българската възрожденска култура.
16. Църковно-национална борба на българския народ през Възраждането.
17. Начало на организирано национално-революционно движение през 50-те и 60-те години на ХІХ.
18. Образуване и дейност на БРЦК.
19. Априлското въстание 1876 г.
20. Руско-турската война и Освобождението на България 1877 – 1878 г.
21. Възстановяване и уредба на българската държава 1879-1884 г.
22. Съединение на Княжество България и Източна Румелия 1885-1886 г.
23. Национално освободително движение в Македония и Одринско.
24. България по време на войните 1912-1918 г.