Лекции по История

VI. Развитие на географията в Западна Европа XVIII – XIX век.

Този период е белязан от трите пътешествия на Джеймс Хук.Също така се изследва и Африка.
През 1795г. Мунго Парк достига северното течение на р.Нигер.
През 1802г. Перейра пресякъл Южна Африка,а Рене Кайне в 1827-1828г. изследва Сахара.В 1847г. руснака Кавалевски извършва изследвания.
Голям принос има Дейвид Ливингстън,който пътешества 30 години. През 1841г. отива в Южна Америка и от там започва своите пътешествия на север в неизследвани от европейците земи.
Това е епохата,в която започва да се изучава и Австралия.През 1870г. почти не остава неизследвана територия на Австралия.
През 1876г. се създава САЩ и населението започва усилено да изучава Северна Аменрика.
През 1831г. Рос открива северния магнитен полюс.
През 1791г. французина Дюмен Труел използва за изобразяване на релефа способа на хоризонталите.
Започва планирането на научно географските щколи.Най-големият немски географ и философ е Емануел Кант.Той чете лекции по физическа география.Неговата дейност се дели на 2 етапа:докритически ( до началото на 70-те г. на XVIIв.) и критически (до края на живота му).
През първия период изследва природата.През 1755г. Кант публикува «Всеобща естествена история» и «Теория на небето».
В критическия период се насочва към философията.Негови трудове са «Критика на чистия разум»,»Критика на практическия разум» и други.
Хегел – за първи път представа целия природен и исторически духовен свят като процес,тоест като намиращ се в непрекъснато движение,изменение,преобразуване и развитие.
Най-ярките представители на политическата и класическата икономика са Адам Смит и Дейвид Рикардо.
Александър Хумболд прави задълбочена изследване на природата на Южна Америка.Той е един от най-големите учени.Има публикувани над 600 работи.Основоположник е на сравнителната физическа география.Негови книги са «Централна Азия»,»Картини на природата» и «Космос».Съвременник му е Карл Ритер ,който е основател на първата катедра по география в Берлинския университет.Негови трудове са «Земезнанието по отношение на природата и на човека» и «Идеал за сравнително изучаване на Земята».
Йохан Тюнен работи в областта на икономическата география.През 1826г. създава труда си «Изолираната държава».В него разглежда пространствената зависимост между селскостопанската система и разтоянието от центъра на изолираната държава.Създава математически модел (пространствен) на сменящите се една с други стопански системи.В разработките му науката за пространственото отношение е свързана и с икономическата теория.
В областта на биогеографията работят Волт и Ламарк.Втория се приема за началник на еволюционното учение «Философия на зоологията».Пръв въвежда понятието геология и термина – организация на организмовия свят.
-Чарлз Дарвин – теория за еволюцията,трудът му «Произход на видовете» поставя началото на географския детерминизъм.
-Грегор Мендел – закона за наследствеността,наричан е «баща на генетиката»
-Елизе Реклю е френски учен,автор е на 19 – томното съчинение «Земя и хора»,друго негово произведение е «Човекът и земята».Той твърди,че географията по отношение на човека е това,което е историята в пространството,така.... историята представя географията във времето.Реклю намира тясна връзка между двете науки и необходимостта те да се развиват в научно взаимоотношение.
Основите на френската географска школа поставя Видал дьо ла Блаш.Той е автор на атлас по география и история на света.Основният му труд е «Принципи на географията на човека».
-Ф.Рихтхофен – немски географ и естествоизпитател.Изследва природата на Източна Азия.Трудовете му са посветени на Китай.Негов е трудът «Задачи и методи на съвременната география».
-Фр.Ратцел е основоположник на антропогеографията,при която цялото разнообразие на стопанската дейност и разселването на хората се обясняват с действието на природните и на биологичните закономерности.Негови трудове са «Земята и животът» , «Антропография» и «Политическа география».
-Алфред Хетнер е немски географ,изследва Южна Америка и почти всички азиатски страни.Автор е на пространствената концепция в географията,която е изложена в «Географията – история,същност и методи».