Лекции по История

Стопанска история на България

Лекции по Стопанска история на България
Съдържание:

1. Стопанско развитие на днешните български земи
2. Стопанско развитие на първата българска държава (VII-IХ век)
3. Промени в социално-икономическото развитие на втората българска държава
4. Стопански живот в българските земи под османска власт (ХV – ХVII век)
5. Икономическо развитие на българските земи през Възраждането (ХVIII – 1878 г.)
6. Характерни черти и пътища за полагането на стопанските основи на третата българска държава след Освобождението (1878-1912 г.)
7. Осъществяване на индустриалната революция в България (1900-1912 г.)
8. Икономиката на България през войните (1912-1918 г.)
9. Икономическо развитие на България от 1919-1929 г.
10. Отражението на световната икономическа криза в България и нейното преодоляване през 1929-1939 г.
11. Военновременно преустройство на икономическия живот в България през Втората световна война (1939-1944 г.)
12. Промени в икономиката на България през възстановителния и преходния период /от 09.09.1944 г. – 1948 г./