Лекции по История

7. Съвременен етап в развитието на географията в България.

Започва от началото на 90-те години на XX в..През този период географията в България се развива като система от взаимносвързани физикогеогрфски и икономгеографски дисциплини.Географските изследвания са в по-голямата си степен комплексни и с насока към регионалните проблеми с приоритетни теми.Те отговарят на социално-икономическите проблеми в страната и на специфичните особености на българския преход.Основните задачи,които стоят пред нея са по-пълното разкриване и оценка на ресурсния потенциал – природен,демографски,икономически – на отделните териториални единици с оглед неговото рационално използване.Много от изследванията преез този период са ориентирани към нови проблемни направления,като изследване на райони със социално-икономически и екологични проблеми;процесите на трансформация на стопанството;регионалното развитие и политика;геополитиката и развитието на политическата география;географските изследвания на рисковите процеси и явления и др.
За всички гранични райони са извършени оценъчни изследвания на ресурсния потенциал,а акцент в/у все още неусвоениете ресурси.Географските изследвания с екологичен характер са насочени към разкриване и оценка на степента на техногенно изменение на качествата на околната среда.В тези изследвания участват Лука Зяпков,Иван Вапцаров,Илия Илиев,Румен Пенин,Маргарита Илиева,Стефан Пенев.
Географските процеси на природните рискови процеси и явления се очертават като едно от съвременните направления в природо-географкста дисциплина.Вниманието се насочва към оценка на вероятността за проява на такива процеси и явления,криещи риск за живота и стопанската дейснот на човека.Тук работят Харалампи Тишков,Георги Алексиев.
Географските изследвания в областа на геополитиката и политическата география са до голяма степен връзките към проблемите,които са били едни от основните в географията и в началото на XX в.Новото отношение към тях произтича от промените в политическата и социално-икономическата ситуация в Европа и света след 90-те години на XX в.
От съвременни позиции се прави преоценка на геополитическото положение на страната в балканските и европейските структури;политикогеографските и транспортногеографските проблеми на България в контекста на балканския и европейския интеграционен процес – Тодор Христов,Стефан Карастоянов,Нено Димов,Петър Стоянов,Марин Русев,Васил Бояджиев,Атанас Дерменджиев,Васил Дойков.
Географските изследвания по проблемите на преустройството на стопанството и териториалните единици се налагат като особено актуални в социално-икономическото развитие на страната.Акцентът се поставя в/у възможностите за адаптиране на националното стопанство и националната транспортна мрежа с транспортните мрежи на балканските страни и т.н.,като и в/у инфраструктурните проекти от над национален мащаб.В/у тази проблематика работят Марин Деведжиев,Михаил Михайлов и А.Дерменджиев.
Географските изследвания по проблемите на туризма като един от приоритетните отрасли на националното стопанство,са насочени към оценка на рекреационно туристическия потенциал от природен и антропогенен характер;възможностите за разционалното му използване,материално-техническата база и инфраструктурата на туризма;качеството и управлението на туристическите продукти,развитието на нетрадиционни форми на туризъм и т.н.Представители са Марин Бъчваров,Васил Маринов и др.
Географските изследвания в областа на регионалното развитие и регионалната политика на съвременния етап са ориентирани към проблемите на планирането и развитието на териториалните единици.Разработват се стратегии за развитието на отделните общини и групи общини – Илия Копралев,Борис Колев,Нено Димов.