Лекции по История

3. Желязна епоха

Желязна епоха - в различните географски точки появата на желязото става по различно време. В сравнение с бронза, желязото не е толкова чупливо, има по-голяма гъвкавост. Датира от 10-13 в.пр.н.е. Част от бронзовите изделия се заменят с железни, най-вече оръжията. Има открити свидетелства за железодобив, както и първите железни рудници в Бургаско. Открити са крушовидни пещи за извличане на желязо, като желязната руда се е редувала с по 1 пласт въглища. Били са с два отвора. Един за разпалване и един за изтичане на желязото.

Желязната епоха има два основни периода:
- ранна желязна епоха (РЖЕ) - Халщат
- късна желязна епоха (КЖЕ) - Латен

Ранната желязна епоха обхваща времето от 12-6 в., а късната желязна епоха от 6-1 в. Има и тракийска желязна епоха. Тя се разделя на 3 фази:
- ранна - от края на 9 в.;
- средна - 8-7 в.;
- късна - 6 в.
Жилищата са били два вида; укрепени и неукрепени  Разположени са в планински или полупланински и речни места. Най-гъста жилищна мрежа има на юг от Стара планина и източните райони. Били са наземни. Изградени са от преплетени пръти, измазани с глина. Били са овални. Керамиката също е два вида - обикновена (кухненска, битова) и луксозна. Украсата е с т.нар. букели. Те са били като дръжки. За погребалния обред преобладава кремацията, но има и трупополагане. Има върхова торевтика (Вълчитрънско съкровище). Разпространени са фибулни (фиби) накити (за дрехи и за коса).

Късна желязна епоха - има останки от келти в България. При погребението се поставя погребална храна. След изгаряне останките се поставят в глинена урна. Открива се грънчарския кръг и се появяват могилните гробници.