Лекции по История

3. Географията в САЩ.

В началото на XXв. водещ географ е Джеферсън.Според него водещ в географията е човекът на Земята,а не Земята и човека.Тоест акцентът следва да бъде върху социалните,а не върху природните явления.
През първата половина на XXв. Елсуърт Хънтингтън,който е един от основоположниците на географския детерминизъм,смятя,че животът на човека се определя от природата,а не от самия него.
Голямо значение има Карл Зауър.През 1925г. той издава книгата «Морфология на ландшафта».
-Болман- през 1934г. публикува “Географията в своето отношение към социалните науки”.
-Ричард Хартшорн през 1939г. издава “Същност на географията”,където диференцира върху териториалната диференциация.През 1959г. издава “Същност на географията на бъдещето” – тук твърди,че обществените и природни фактори не могат да се разглеждат изолирано.
-Акерман – през 50-те и 6-те години започва да използва количествения метод на статистическия анаиз и корелацията.