Лекции по История

2. Методология в археологията

Основни методи в археологията: 
- стратиграфски
- сравнителен
- формалнотипологичен

Най-важния е стратиграфския. Това е теренът, който е обект на археологически находки, в който ученът трябва да разграничи отделните културни наслоения, натрупани в резултат на продължителната човешка дейност през различните епохи. Трябва да направи и връзка между тях. Прилага се според териториалните особености. Теренът се състои от няколко слоя; хумус, бронзова епоха, енеолит, хиатус (няма данни за заселване по това време), неолит, материк (има само скали). Ако слоевете следват без хиатус, това е географско приемане.

Формалнотипологичния метод е открит от Монтелиус. Представлява класификация на паметниците по материал, форма и предназначение. По-простите предмети са по-стари, а по-сложните са по-нови, но не винаги.

Сравнителния е най-новия метод. Състои се в съпоставяне на археологическите паметници от дадена историческа епоха и и определяне на географския район чрез съпоставяне с други археологически паметници от същата епоха от друг географски район. Не се извършва на терена на разкопките.