Лекции по История

1. Географията във Франция.

През 1910г. Жан Брюн публикува “География на обществото”.В този труд той отстоява тезата,че най-голямо значение в географията имат двете световни карти – картата на разпределението на водата и сушата и картата на разпределението на населението.За разлика от него Емануел де Мартон развива физикогеографското направление.Той разглежда географията като комплексна наука.Негов труд е “Курс по общофизическа география”.Заедно с Албер Дьоманжон издава “Всеобща география”.Във френската географска школа се изполсва понятието “начин на живот на човека”.Камил Вало – негова е книгата “Географски науки”.В нея пише,че географията не само притежава своя философия,но и сама по себе си се явява философия на света на хората.Вало е автор на една от първите комплексно - географски книги за океана – “Обща география на моретата”.