Лекции по История

1. Географията при арабите.


През VIIв. арабите завладяват Египет и Александрия и разпростират влиянието си по цялото Средиземноморие.Почти изцяло монополизират посредническата търговия,а това стимулира нуждата от географски знания.За разлика от европейците,те са били облагодетелствани в това отношение,тъй като унаследили освободената от религиозни предразсъдъци антична култура.Тя станала основа на арабските науки.Били преведени и използвани съчиненията на Птолемей особено “Алмагест”.Ал Хорезам извършва превода на “Алмагест”.Негово произведение е “Изображение на Земята”.
За разлика от възгледите в западна Европа,арабите приемали,че Земята има кълбовидна форма.За определяне на големината й през 827г. били извършени две градусни измервания.
-      Ибн Хордадбе – през 847г. написва съчинението “Книга за пътищата и държавите”.Това е политическа география и статистика.
-      Ал Масуди – автор е на съчинението “Златни ливади”,което е плод на впечатленията му от неговите пътешествия.
-      Ибн Хаукал – изследва целия арабски свят.Особено ценни са описанията му за градовете,разположени около Персийския залив.
-      Ал Идризи – най-големият географ сред арабите,който през XIIв. написва труда си “Географски развлечения”.Материалът за този труд е събиран от учени,търговци,пътешественици,а също така и от неговите впечатления.В труда има сведения за Балканския п-в и Черно море.