Лекции по История

14. Средновековен български град през 12-14 в.

1. Обща характеристика и техника на градеж - проблемът за средновековния град е свързан с феодализма. Проучвани средновековни градове са Червен, Цепино и Търново. Проучването изяснява вътрешността на гражданската и църковната архитектура, на бита и поминъка на средновековния човек.

2. Функции на средновековния град
- като административен център
- като църковно средище
- военно-укрепително средище
- културно средище

3. Изследователи
А) исторически - С.Лишев, В.Гюзелев, Д.Ангелов, П.Петров и др.
Б) археологически - С.Георгиева, Г.Джингов, Ал.Кузев и др.

4. Средновековения град през Първата и Втората българска държава
- поселение - броя на населението е по-голям от територията
- другото ,което го отличава е неговото укрепение
- особено важно за града е развитието на занаятите и търговията
- гражданите също са се занимавали със земеделие в подножието на града

5. Наименованието 'град' - самата дума е славянска, но е наричан и варош. Среднодунавските славяни са го наричали храт. За по-малък град е използвано умалителното градец .Основно градско ядро е цитаделата. Подградие-крайградие, махала. Хисарлък, градище, кале - така населението, живеещо извън града е наричало местността, върху която е изграден той.

6. Структура на града според административните им функции
А) столици - Плиска, Преслав, Охрид, Търново, Скопие, Видин и др.
Б) градове, центрове на области (хори или комитати) - такива са столиците, но само през Втората българска държава.
В) жипа (община) - управниците на тези области се наричат жупони, а на по-големите - комити.

7. Типология на града: - откроени са 5 типа:
А) преобладаване на търговията и занаятите - столиците
Б) градове с местно значение, политическо-административни центрове, но на области
В) градове, с ярко изразено военно-политическо значение - то преобладава над стопанското значение
Г) градове, с ярко изразено стопанско производство и транзитно-търговска дейност -тяхната функция се съцтои преди всичко в развитието на търговията, занаятите и др.
Д) населени пунктове, които се характеризират със своето военно-стратегическо значение
Е) според местоположението - крепости на Дунавското и Черноморското крайбрежие и вътрешността на страната.

8. Основна характеристика на градоустройството и архитектурата в средновековния град
А) местоположение - цитаделата е на недостъпно, високо, скалисто място, така че достъпът да е труден; подградията са се намирали в подножието на града
Б) между цитаделата и подградията да има възможност за съобщаване
В) укрепителна система и техника на градеж - бил е много надеждно укрепен, с мощни стени, достигащи 12-14 м. Ограден е с кули и има главен и второстепенен вход. Техниката, с която се градят крепости през 12-14 в. се е нар. сантрачна система (дървени греди,подредени като скари). Използвали са камък и хоросан. От устройствена гледна точка градът трябва да има квартална особеност. Църквата е играела водеща роля в квартала. Градоустройствен елемент е и манастирът. Друг фактор са водохранилищата. Водоснабдяването е бил много важен въпрос в средновековния град.
Г) структура на жилищата - жилищната архитектура е била на кална структура
Д) друг основен елемент е некрополът - колкото по-голям е той, толкова по-голям е градът.