Лекции по История

12. Промени в икономиката на България през възстановителния и преходния период /от 09.09.1944 г. – 1948 г./

Заедно с преврата става качествен апромяна в политическата настрока.
            Период на демокрация, който подготвя преминаването към социлизма. Спазва се многопартийната система на управление. Най-значителна роля играе кумунистическата партия, но и БЗНС, социалдемократическата партия и др.
            През февруари 1947 година се сключва Мирния договор.
             В новата стопанска политика основно място е заело възстовяването. Бързия преход от военновременната към нормална икономика. Основна теза на Правителството е, че икономиката може да се възстанови единствено чрез държавно планиране и дирижиране. Поставя се началото на прехода към социализма.
            Най-силно се увеличава държавния сектор в областта на промишлеността. Приет е Закон за изземване на незаконопридобитото богатство. Удържавяват се всички застрахователни дружества и се учредява Общ застрахователен институт.
            През 1947 г. се приема новата Конституция. Първия закон е Закон за удържавяване на всички минни предприятия, последван от Закон за банките, Закон за удържавяване на едрата градска собственост
            Промишлен сектор:
Промени, които да го превърнат перспективно водещ. Все още преобладава частната собственост. Основната цел е чрез плановото начало -  окрупняването - да се достигне и надмине предвоенното производство. Повече от 2000 предприятия са уедрени.
            Занаятчийство: Прилага се кооперативния принцип и по този начин се уедрява без да се удържавява.
            България не може да вземе заем иот вън и прибягва до „вътрешен заем на свободата”.
            Създаден е Върховен съвет за осъществяване на плановете на правителството.
            1945-1946 година – Възстановителен период.
            1947-1948 година – период за развитие на народното стопанство.
            Изграждат се нови фабрики – азотно-торовия завод, химическия, 17 предприятия в тежката промишленост, над 26 са предприятията за производство на предмети за потребление. Утвърждават се нови отрасли. Изградени са 12 ТЕЦ и 16 ВЕЦ. Завършени са всички, започнати през времето на Стамболийски. Нараства броя на предприятията от група А – за производство на средства за производство. Заедно с това нарастват и работещите там.
            Селско стопанство: Преустройство чрез коопериране и създаване на ТКЗС – Георги Димитров. Приема се закон за ТКЗС, на базата на доброволността. 
            Приема се Закон за трудовата поземлена собственост – максимален размер на притежаваната земя до 300 дка. Така към държавния фонд се прибавя 3 млн. дка земя. принудително се изземва излишния инвентар от собствениците срещу облигации.
            Наред с ТКЗС се налагат  МТС (машинно – тракторни станции). Изградени са и ДЗС (държавни земеделски стопанства), но те не функционират дълго.
            + Окрупнява се земята, по-модерно стопанство
- Някакъв вид насилие при изземването, довело да отчуждаването на земята от селяните.
Разраства се автомобилния транспорт. Построени са нови 150 км. ЖП линии главно чраз младежките брлигдирски сдружения. През 1945 год. Морското парахотно дружество възстановява дейността си под името „Български морски флот”. По Дунава се възстановява речното плаване.
Въздухоплаване се извършва съвместно с руски специалисти.
Външна търговия. Тръгва се от монопол при износа и преминаване към държавно преимущество. Дирекция Храноизнос се възобновява. През 1947 год. се установява пълен държавен монопол при износа.
Вътрешна търговия: Министерство на търговията и продоволствието създава търговски централи, които изместват частния сектор.
През 1947 година е проведена парична реформа.