Лекции по История

1. Развитие на географията в Древна Гърция.

До средата на VIIIв. пр. н.е. географските представи на гърците били твърде неясни.Те били представени в произведенията на Омир – “Илиада” и “Одисея”,където познатия на автора свят е твърде ограничен – простира се на север до Черно море,а на юг до северните брегове на Африка.
Старите гърци са познавали четирите посоки на света.Според Омир Земята е приличала на плоско изпъкнал диск,а сушата е била заградена с река,наречена океан.Земята е стояла неподвижно,а около нея се движели Слънцето и звездите.Процесите и явленията в природата са били свързани с волята на боговете.
От средата на VIIIв. пр. н.е. старите гърци започнали търговско мореплаване и колонизация.Важен център на науката на географските познания през VIв. и VIIв. пр. н.е. става Йонийската гръцка колония – гр.Милет.Древните философи Талес и Анаксимандър се смятали за първите географи от това време.Анаксимандър начертал първата карта на Земята.Той изработил първия модел на небесната сфера и дал първото земеописание.Смятал е,че Земята има цилиндрична форма.
През VIв. пр. н.е. питагорейците считали,че Земята има кръгла форма,но това разбиране на Йонийската школа не било наложено,тоест,че Земята е плоско и слабо извита или че има цилиндрична форма.
Талес приемал,че Земята плува във вода и че около нея се въртят Слънцето и звездите.
Светът бил разделен от Средиземно море на две части – северна и южна.
Северната част е по-хладна,а южната по-топла (обхващала Азия и Либия).Това била първата подялба на света.С това се поставя началото на учението за климатологията и по конкретно за климатичните зони.Наред с климата са съществували наблюдения върху земетресенията,реките и т.н..Първите работи в областа на географията представлявали описания на страни,народи и тяхната история.С това се занимавали логографите.
-Хекатей – след като извършва редица пътешествия той написва “Обхождане на света”.
Географските описания на логографите се отличавали с перитли ,в които се правело само описание на бреговете.
Най-добри данни за отделни страни и райони ни дава Херодот ,който бил наречен “баща на историята” от Цицерон.Херодот приел,че Земята е плоска,с кръгла форма.Считал е,че сушата се състои от Европа,Азия и Либия,които образували един континент,но се поделяли на две части от Средиземно море.Той е имал ограничени познания за причерноморските страни.Приемал е Каспийско море като затворен басейн.Имал е множество сведения за предна Азия и Персия.
Основоположник от този период е Аристотел.Той дава определение на някои географски понятия.Негови книги са “Метерология” , “За света” , “За небето” , “История на животните”.Приемал е,че Земята има кълбовидна форма,че е център на Вселената и се намира в абсолютен покой.Това твърдение е известно като геоцентричния възглед на Аристотел. Изхождайки от представата за кълбовидната форма на Земята той обяснява климатичните пояси.
В книгата си “Метерология” разглежда ветровете и произхода им,земетресенията,океаните.Това е едно комплексно физикогеографско съчинение.Аристотел поставя основите на фито- и зоогеографските изследвания.Според него сушата преобладава над водата.Само една тясна ивица от океан – Атлантическия – разделя западната от източната част на света,намиращи се на малко разтояние една от друга.С това той загатнал за кълбовидната форма на Земята.
На юг се простира Либия.Според Аристотел Арабско море било вътрешно.Това схващане създавало погрешна представа в Александър Македонски,че р.Инд е горното течение на р.Нил.
По времето на Ал.Македонски са били изследвани Персия и Индия и страните от Средна Азия.За изучаване на морския път от Индия към Персия той изпратил пълководеца Неарх.По време на походите си Неарх бил придружаван от учени,които съставяли описания на обходените земи.
При приемниците на Македонски са били изпращани посланници.Един от тях бил Мегастен.В 290г. пр. н.е. обходил Индия и средното течение на р.Ганг.Той дал първите сведения за различните по природа и култура страни.
-Патрокъл – 285г. пр. н.е. достигнал подножието на Памир,а по-късно и бреговете на Каспийско море.Стигнал е до заключението,че морето представлява залив на Северния океан.
Към края на IVв. пр. н.е. във връзка с колонизацията се разширявали знанията на гърците в западните посоки.
-Ефтимен от Марсилия извършил пътуване от западноафриканското крайбрежие,достигайки до устието на р.Сенегал.
-Питей – 325г. пр. н.е. извършил плаване покрай западните крайбрежия на Европа.Той открил полуостровната характеристика на Британ и Британските о-ви.Достигнал е до страната на кехлибара – Севернофриските о-ви.
За нуждите на географията е необходимо правилното представяне на размерите на Земята.
-Дикеарх  е направил първото измерване преди 300г. пр. н.е..Бил е ученик на Аристотел.Нарисувал е първата нова карта на света без проекции.Ръководел е прочутата Александрийска библиотека.
-Ератостен – голям географ и основател на математическата география.Той е направил първото градусно измерване на географската ширина между Александрия и Сиен.Установил е кръговата форма на Земята и се е опитал да изчисли големината й.Имал е голяма заслуга при изработването на новата карта въз основа на по-точни данни.Той пръв посочил възможностите за използване на географската мрежа,пръв употребил понятието “география” и пръв написал първата ..... география.
В първата част на книгата “География” разглежда историята на географията.Във втората – формата и големината на Земята,зоните и границите на света.В третата част светът е разделен на части и е описана тяхната природа и население.
Ератостен се е считал за главен представител на Океанската теория на Древността.
-Хипарх – най-големият гръцки астроном от гр.Никея.Той въвел географската ширина и дължина в науката и разделил окръжността на градуси,минути и секунди.Направил е опит за нова карта на света.Представител е на Континенталната теория,че Индийския океан е затворен воден басейн,заграден от юг със суша,която започва с Цейлон.С това той станал привърженик на легендата за южния континент,която дълги години до средата на Средновековието играе роля в историята на географията.