Лекции по История

История на Византия

Лекции по История на Византия
Съдържание:

1. Възникване и развитие на византологията.
2. Видове извори за историята на Византия.
3. Реформите на Диоклециан (284-305) - административни, военни, стопански, религиозни. Тетрархията като форма на управление.
4. Управление на Константин I Велики - вътрешна и външна политика. Начало на християнизацията на късната римска империя.
5. Основни тенденции в развитието на византийското общество и държавата през IV-V в.
6. Управление на Юстиниан Велики I (527-565) - вътрешна и външна политика. Законодателна дейност.
7. Византия при наследниците на Юстиниан. Император Ираклий и войните с авари, славяни, перси и араби (610-641).
8. Ранновизантийска култура (IV-VII в.)
9. Проблемът за Тъмните векове (VI - нач. IХ век): континюитет или прекъсване? Политически, стопански и социален анализ.
10. Епохата на иконоборството.
11. Византия при ранните представители на Македонската династия 867-963: вътрешна и външна политика. Законодателство.
12. Възход на Византия при Никифор Фока, Йоан Цимисхи и Василий II.
13. Византийското общество и държава в периода 1025-1081 г.
14. Комнинов период. Византия и кръстоностните походи.
15. Четвърти кръстоносен поход и неговите последици. Латинска империя.
16. Византийската култура (VII-XII в.)
17. Епир, Никея и Трапезунд в борба за византийското наследство (1204-1261) г.
18. Византия при Михаил VIII Палеолог: вътрешна и външна политика. Антивизантийските коалиции и противодействието срещу тях. Лионската уния.
19. Византия – второстепенна политическа сила (1282-1354) г. Граждански Войни, социални трусове и религиозни спорове.
20. Първи период на османската експанзия на Балканите – (1352-1402).
21. Втори период на османската експанзия и гибелта на Византия (1402-1453/1461г.)
22. Обсада и превземане на Константинопол от османците. Краят на Морея и Трапезундската империя.
23. Центрове и тенденции в Късновизантийска култура (ХIII-ХVв.)


Лекции по История на Византия (вариант 2)
Съдържание:

1. Визатия и византистика
2. Периодизация на византийската история
3. Историческият ареал на Византия
4. От Рим към Константинопол
5. Константин Велики
6. Теодосий I
7. Епоха на имперско величие
8. Византийският двор
9. Завоюване на Италия. Юстиниан I
10. Наследниците на Юстиниан I.
11. Великата елинска реформа
12. Византия и кръстоносните рицари
13. Особенности на византийското стопанство
14. Атрибути на византийската монархия
15. Образованието във Византия
16. Ежедневието на византийците
17. Чужденците във Византия
18. Зрелища и празници
19. Мегалополисът Константинопол
20. Хиподрумът
21. Храмът на божествената премъдрост
22. Атина в края на езиковата епоха
23. Животът на Андроник – рицарят или чудовището
24. Залезът на Византия
25. Характерни белези на византийската култура
26. Византия след Византия. Идеята за Третия Рим