Лекции по История

История на географията и географските открития

Лекции по История на географията и географските открития
Съдържание:

I. Развитие на географската наука в първобитнообщинния строй.
1. Развитие на географията в Древна Гърция.
2. Развитие на географията в Древен Рим.

II. Развитие на географията през ранното Средновековие (V – XI век).
1. Географията при арабите.
2. Географията във Византия и Славянския изток.

III. Развитие на географията през късното Средновековие (XII - XIII век).

IV. Развитие на географията през XVI – XVII век.
1. Географски описания през XVI век.
2. Развитие на естествознанието през XVII век.

V. Развитие на географията в Русия – XVII – XVIII век.

VI. Развитие на географията в Западна Европа XVIII – XIX век.
1. Географията в Русия през XIX и XX век.

VII.Развитие на географската наука през XX век.
1. Географията във Франция.
2. Географията във Великобритания.
3. Географията в САЩ.
4. Географията в България преди Освобождението.
5. Развитие на българската география в годините 1878 – 1944 г.
6. Развитие на география в периода 1944 – 1989 г.
7. Съвременен етап в развитието на географията в България.