Лекции по История

21. Нова икономическа политика. Създаване на СССР.

На 10 конгрес през март 1921 Ленин предлага нова икономическа политика (неп). Главната политическа цел на непа е да снеме социалното напрежение, да укрепи социалната база на съветската власт под формата на съюз между работниците и селяните. Икономическата цел е да бъде предотвратено по-нататъшното задълбочаване на разрухата, да се излезе от кризата и да се възстанови стопанството. Непът е насочен към възстановяване на нормалните външнополитически и външноикономически връзки, към преодоляване на народната изолация. Преходът към непа е оформен законодателно с декретите на ВЦИК. Непът включва комплекс от икономически и социалнополитически мероприятия. Те означават „отстъпление” от принципите на „военния комунизъм”. Разрешава се арендуването на земя и наемането на работна сила. Прекратява се насилственото влияние в комуните. Новата икономическа политика в селото е насочена към стимулиране на селското производство. Подобрява се снабдяването на промишлеността със селско стопански суровини. Отменена е строгата централизация при снабдяването на предприятия със суровини и при разпределянето на готовата продукция. Във финансовата сфера освен единната държавна банка се появяват частни и кооперативни банки, застрахователни дружества. Въвежда се заплащане за транспорта, системите за връзка и комуналните услуги. Извършена е парична реформа. Намалена е емисията на банкнотите и в оборот е въведен съветският червонец (10 рубли), който високо се цени на световния валутен пазар. Това позволява да се укрепи националната валута и да се сложи край на инфлацията.Леката промишленост се развива по-бързо от тежката. Условията на живот на градското и селското население се подобряват. Започва отмяна на купонната система за разпределяне на хранителните продукти. Извършена е реформа в системата на заплащане. Основната тежест на данъчната система ляга върху частните предприемачи в града и кулаците в селата. Бедните са освободени от данъци, а средняците ги плащат на половина. Държавните въпроси както и преди се решават от партийния апарат.Второ звено в политическата система на съветската власт продължава да бъде репресивният апарат – ВЧК, преименуван през 1922 в Главно политическо управление. ГПУ следи настроенията на всички слоеве от обществото.Насаждайки болшевишката идеология сред обществото съветското правителство нанася удар на руската православна църква и я поставя под своя контрол.В началото на 20те години на територията на бившата руска империя съществуват няколко независими държавни образувания. Това са: Украйнска, Белоруска, Азербайджанска, Арменска и Грузинска съветска социалистическа република, а така също Бохарската народна съветска република, Хорезъмската народна съветска република, Далекоизточната република. През юни 1919 е сключен военно политически съюз между РСФСР, Украйна и Белорусия. Тази форма на обединение между съветските републики е известна като „договорна федерация”. След края на гражданската война във взаимоотношенията между републиките се запазва политическото и се задълбочава икономическото сътрудничество. През 1920-1922 всички съветски републики сключват с РСФСР и помежду си двустранни съглашения за стопански и дипломатически съюз. Републиките предоставят на правителството на РСФСР правото да ги представя и да защитава интересите им. Установената договорна система е пречка за решаването на много въпроси на икономическото и политическото сътрудничество. През пролетта на 1922 висшите партийни органи на Украйна, Беларусия и Закавказката федерация декларират необходимостта от „уточняване” на взаимоотношенията между републиките, конкретизиране на техните права и задължения.Сталин, който оглавява народния комисариат предвижда включването на Украйна, Беларусия и Закавказките републики в състава на РСФСР с правата на автономии. Този план накърнява суверените права на народа и затова мнозинството се изказва против него.На 30 декември 1922 първият общосъюзен конгрес на съветите утвърждава декларация и договор за образуване на СССР. Декларацията провъзгласява принципите на доброволност на обединяването, равноправие на републиките и право на свободно излизане от съюза. На конгреса е избран ЦИК на СССР, в чийто състав влизат председателите на ЦИК на съюзните републики. За форма на държавно устройство на нациите е провъзгласена федерацията на републиките, които имат право свободно да излизат от съюза и самостоятелно да решават въпросите на вътрешната политика, правосъдието, образуванието, здравеопазването и социалното осигуряване. Върховен законодателен орган е общосъюзният конгрес на съветите. Изпълнителната власт принадлежи на съвета на народните комисари на СССР. На общосъюзния ЦИК се предоставя правото да издава декрети и постановления, задължителни за изпълнение от всички републики. За столица на СССР е избрана Москва.На базата на конституцията на СССР от 1924 са внесени промени в конституциите на съюзните републики. През 1924-1925 е извършено национално държавно разделение в Средна Азия. На територията на Туркестанската, АССР, Бухарксата и Хорезъмската народна република са образувани Узбеската ССР и Туркемнската ССР. През 1929 в съюзна република е преобразувана Таджиската ССР. Всички новообразувани влизат в състава на СССР.