Лекции по История

1. Източни славяни. Образуване на Киевска Русия. Извори.

Славяните както смятат мнозинството историци се обособяват от индоевропейската общност в средата на 2 хил. пр. н. е. Прародината на ранните славяни според археологическите данни е територията на изток от германците- от р. Одер на запад до Карпатските планини на изток. За славяните съобщават гръцки, римски, арабски и византийски извори. Античните автори споменават славяните под името венеди.През епохата на Великото преселение на народите, славяните усвояват територията на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Те живеят в горските и горско-степните райони. След като се заселват на Балканите, славяните изиграват значителна роля за разрушаването на дунавската граница на Византия.Първите сведения за политическата история на славяните се отнасят към 4 век от н.е.Особено място в живота на славянския свят заемат отношенията с номадските народи от степите.През 6 век славяните нееднократно извършват военни походи против най-голямата за онова време държава- Византия. От това време до нас са достигнали редица съчинения на византийски автори – Прокопий Ксераский. Византийските автори сравняват живота на славяните с живота на своята страна, подчертавайки изостаналостта на славяните.Източните славяни заемат територията от Карпатските планини на запад до Средна Ока и горното течение на Дон на изток, от Нева на север до Средравнина, влизат в контакт с многобройните балтийски племена. Протича процес на смесване между народите. През 6-9 век славяните се обединяват в общности, които имат вече не само родов, но и териториално-политически характер. Племенните съюзи са етап по пътя към формирането на държавността у източните славяни.Източно славянски племена – поляни, древляни, дреговичи. Полочани, бужани, уличи, тиверци и др.Великият воден път от „варягите до гърците” е своеобразен път,свързват северна и южна Европа . Той възниква в края на 9 в. простира се от Балтийско море до горното течение на река Днепър. Най-напредналите в своето развитие земи от славянския свят-Новгород и Киев, контролират северния и южния участък на Великия търговски път. Това обстоятелство е дало основание, че търговията с кожи,восък и мед е била главния поминък на източните славяни. Основният поминък на източните славяни е земеделието. Основни оръдия на труда са брадвата, мотиката, ралото, браната и правата лопата, с помощта на които се разкопава почвата. Със сърпове се събира реколтата. Вършее се с бухалки. Сърното се смила с каменни мелачки и ръчни хромели.Със земеделието е тясно свързано скотовъдството. Славяните развъждат свине, крави, дребен рогат добитък. В южните райони като работен добитък използват волове, а в горската зона-коне. Освен това славяните се занимават с риболов, лов, пчеларство.Трудоемките работи, които трябва да бъдат извършени в строго определено време, могат да бъдат извършени само от голям колектив. Негова задача е да следи за правилното разпределение на използваната земя. Затова голяма роля в живота на древноруското село придобива общината. У източните славяни родовата община е заменена с териториална или съседска община. Селяните-общинници са обединени вече не от родство , а преди всичко от общността на територията. Всяка такава община владее определена територия, върху която живеят няколко семейства. Съществуват две форми на собственост – лична и обществена. Домът, добитъкът и инвентарът се ползват като лични, а земята, ливадите и горите се използват като общи.След като князете предават правото на владеене на земята на феодалите, част от общините попада под тяхна власт. Друг начин за подчинение на съседските общини на феодалите е завземането им от дружинниците и князете. Непопадналите под властта на феодалите общини са длъжни да плащат данък на държавата, която за тях е и върховна власт и феодал.Градът обикновено с строи върху хълм, на място, където се сливат две реки, тъй като осигурява надеждна отбрана срещу вражеските нападения.в повечето случай градовете се строят край търговски пътища.Начело на източнославянските племенни съюзи соят князе от средите на племенната аристокрация и бившата родова върхушка. Съществува опълчение. Те се оглавяват от хилядници и стотитници. Особена военна организация е дружината. Дружинниците по поръчение на княза събират рента от покорените племена.Древните славяни са езичници. На ранния стадий от своето развитие те вярват в зли и добри духове. Оформя се пантеон от славянски богове, всеки от които олицетворява различните природни сили. Едни от най-важните богове за славяните са Перу, Сварог, Велес и др.Признаци на зараждаща се държавност се наблюдават по време на управлението на славянските племенни князе. Племенните князе често се обединяват в големи суперсъюзи, в които се проявяват чертите на ранна държавност.Едно от тези обединения е племенният съюз, оглавен от Кий. Изворите позволяват да се предположи , че в навечерието на образуването на дреновурската държава съществуват три големи обединения на славянски племена – Куяба, Славия и Артания.Може да се каже, че широкото разпространение на земеделието с използване на железни оръдия на труда, разлагането на родовата община и превръщането й в съседска, нарастването на броя на градовете, възникването на дружината са свидетелства за формираща се държавост.Един руски летописец от началото на 12 в, опитвайки се да изясни създаването на Руската държава е включил легендата за призоваването за князе на трима варяги –Рюрик, Синеус и Трувор. Много историци смятат че варягите са нормански племена. Други пък напротив, смятат,че варягите са руско племе, живяло по южнития бряг на Балтийско море и на остров Рюген. Самият факт на пребиваването на варяжки дружини в живота на Рус не предизвиква съмнение. Няма обаче следи за някакво забележимо влияние на варягите върху живота на славяните. Не са намерени и каквито и да било данни за колонизация на територията на Рус от варягите. Днес е напълно доказана научната несъстоятелност на норманската теория.Формиралата се държава се намира в самото начало на своя път: първобитнообщинните традиции още дълго време запазват своето място във всички сфери на живот на източнославянското общество.