Лекции по История

13. Движение на декабристите.

Противоречията в икономическия живот на страната , породени от продължаващото господство на крепостническата система , страшния размах на масовото движение , обхванало селячеството , работниците и войниците , предизвикват тревога и сред имотните класи. Търговските и промишлените слоеве на населението чувстват пречки за проявяване на икономическа инициатива , а също и за издигане и разширяване доходността на фабриките и заводите. Част от дворянството , насочено към стоп дейност по пътя на търговията също изпитва недоволство. Първите дворянски революционери , започнали открита борба против царизма през декември 1825г , получават името “декабристи”. Революционната програма , обединила декабристите се изработва под влиянието на различни фактори. Главната причина е разбирането от страна на прогресивно настроените представители на дворянството , че запазването на крепостничеството и самодържавието е гибелно за по-нататъшното развитие на страната. Съществуващият строй задълбочава изоставането на Русия от развитите европейски страни , препятства изоставянето на икономиката й , неизбежно поражда социални сътресения. Мнозинството от декабристи са боеви офицери от руската армия , мнозина от тях са участници в Отечествената война от 1812г и в походите извън пределите на Русия. Мощен фактор е и Отечествената война. Бъдещите декабристи наричат себе си “ деца на 12-та година” . Те разбират,че народът, спасил Русия от поробване и освободил Европа от Наполеон , заслужава по-добра участ. Кръгът на революционерите е крайно ограничен – това са преди всичко представители на знатното дворянство и на офицерския корпус. Борейки се против самодържавието и крепостничеството , те отстояват буржоазния път на развитие. Затова тяхното движение има буржоазен х-р. Първите политически организации предшестват от тайните общества , които се появяват в Русия на границата на 18-19в. Те имат масонски х-р и участниците в тях изповядват предимно либерално-просветителска идеология. Тези организации не предприемат активни действия , но имат гол значение , в тях се формират идеите и възгледите на бъдещите ръководители на движението. През февруари 1816г след завръщането на по-гол част от руската армия от Европа в Петербург възниква тайното общество на бъдещите декабристи – “ Съюз на спасение”. От февруари 1817г то започва да се нарича “ Общество на истинските и верни синове на Отечеството”. Негови основатели са Павел Иванович Пестел , Александър Николаевич Муравьов , Сергей Петрович Трубецкой. Съюзът на спасение е първата руска политическа организация , която има революц програма и устав – Статут. В него са заложени две основни идеи за преустройство на руското общество – ликвидация на крепостното право и унищожаване на самодържавието. Крепостното право се разглежда като позор и главна спирачка за развитието на Русия , самодържавието – като отживяла политическа система. В документа се говори за необходимостта от въвеждане на конституция , която да ограничи правата на абсолютната власт. Мнозинството смята за идеал на бъдещото полит устройство конституционната монархия. Това е и първият водораздел във възгледите на декабристите. През януари 1818г е създаден “ Съюзът на благоденствие” – доста гол организация , около 200души. И нейният състав е предимно дворянски. В нея участват много младежи , преобладават военните. Организатори са Александър и Никита Муравьови , братята Сергей и Матвей Муравьови и др. Избрана е главна управа – общ ръководен орган , и съвет като изпълнителен орган. Програмата и уставът на съюза се нар “ Зелена книга”. Всички членове на обществото се опитват да въздействат на общест мнение. За тази цел са създ просветителски организации , издават се книги. Членовете на огранизацията водят спорове за бъдещото устройство на Русия и за тактиката на революционния преврат. Към 1820г вземат връх републиканските идеи. Главната управа смята , че целта може да се постигне чрез преврат,подкрепен от армията. Най-решителните настояват за възможно най-скорошна подготовка за военнен преврат , а умерените възразяват с/у това.В нач на 1821г е взето р-е за саморазпускане на Съюза за благоденствие. През март 1821г в Украйна е образувано Южното общество. Негов ръководител и създател е П.Пестел. През 1822г в Петербург е образувано Северното общество. Негови лидери са Муравьов , Рилеев , Лунин и др. Двете общества мислят да действат съвместно. Основните проекти които се обсъждат са Конституцията на Никита Муравьов и Руската правда на Павел Пестел. “Конституцията отразява възгледите на умереното крило на декабристите , а “Руската правда”-на радикалното. Н. Муравьов е привърженик на конституционната монархия. Избирателните права на гражданите са ограничени от твърде висок имуществен ценз. Пестел се изказва за републикански държавен строй. Сп нег идеи Русия трябва да бъде парламентарна република с президентска форма на управление. Пестел и Никита Муравьов признават необходимостта от пълна отмяна на крепостното право и от лично освобождаване на селяните. За първи път в Русия е провъзгласен принципът за разпределяне на земята сп трудова норма , което гарантира защитата на гражданите от глад. Неочакваната смърт на Ал І и последвалите събития ускоряват изявата на тайните дружества. Без да знаят за отричането на Константин от престола , висшите държавни чиновници и армията полагат клетва към него. За 14дек е насрочена повторната клетва на Сената към Николай. Ръководителите на Северното общество , решават че моментът на смяната на императорите е благоприятен за действие. Те разработват план за въстание и го насрочват за 14дек. Заговорниците искат да принудят Сената да приеме техн нов програмен документ – Манифест към руския народ. В него са формулирани осн искания на декабристите-унищожаване на предишно управление,т.е. на самодържавието , отмяна на крепост право и въвеждане на демократични свободи. Рано сутринта на 14дек 1825г най-активните членове на Северното общество започв агитация сред войските в Петербург. Те имат намерение да ги изведат на Сенатския площад и по този начин да въздействат в/у сенаторите. Но събитията се развиват мн бавно. По-късно става ясно ,че Сенатът вече се е заклел пред Николай І и сенаторите са си отишли по домовете. Оказва се че няма на кого да бъде предявен “ Манифестът”. Въстанието е разгромено. Започват арести на членовете на обществото и техн съмишленици. Въпреки арестите останалите на свобода решават да подкрепят св другари. На 29дек 1825г С.И.Муравьов-Апостол и М.П.Бестужев-Рюмин вдигат на въстание Черниговския полк. От самото начало то е обречено на поражение и е разгромено. Николай І решава да накаже сурово въстанниците. Петима от тях- Павел Пестел , Рилеев , Сергей Муравьов –Апостол , Рюмин и Каховски са обесени. Останалите са осъдени на каторжна работа , на изселване в Сибир. Никой от наказаните декабристи не се връща у дома, докато Николай І е жив. Част от войниците и матросите са пребити до смърт с камшици и изселени в Сибир и Кавказ.Акцията на декабристите се превръща в значително събитие в руската история. Те разработват 1-та революционна програма и план за бъдещото устройство на страната. Декабристите-най-добрите измежду дворяните помагат за събуждането на народа.