Лекции по История

Димитър Цанев

Биографична справка
Роден на 13 януари 1942 г. в София
Завършил специалност история с профил археология и втора специалност философия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1964 г.)
Преподавател по история и френски език в Перник и Ихтиман (1965-1966 г.)
Сътрудник-архивист и научен сътрудник в Ръкописно-документалния сектор на Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", София (1966-1978 г.)
Доктор по история (1977 г.), "Българската историческа книжнина през първата половина на ХIХ в."
Главен асистент в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1978 г.), Катедра по история на България
Доцент по история на България в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1982 г.)
Гост-професор по българска и балканска история в Университета в Питсбърг, Пенсилвания, САЩ (1986-1988 г.)
Краткосрочни научни и преподавателски посещения в университети в Гърция, Белгия, Англия, Франция, Румъния, Русия и др.
Заместник-министър на външните работи (1992-1993 г.)
Генерален консул на Република България в гр. Сидни, Австралия (1993-1997 г.)
Посланик на Република България в Китай (1999 - 2003 г.)

По-важни публикации
За българите. Чуждата историческа българистика през ХVIII-ХIХ в. София, 1981.
Възрожденски пориви за по-високо образование и български университет. - В: История на Софийския университет "Климент Охридски", София, 1988.
Българската историческа книжнина през Възраждането XVIII - първата половина на XIX в. София, 1989.
Васил Априлов. 200 години от рождението му. София, 1989.
Създаване на исторически митове в българската възрожденска историография. - Във: Формиране и функциониране на историческото съзнание. Варна, 1991.
Историческо съзнание за славянски произход на българите през Възраждането. - В: Страници от българската история. Събития, размисли, личности. 1, София, 1993.
Христоматия по история на България. Т. III - IV, София, 1982-1996 (съавтор).