Лекции по История

Тракология

Лекции по Тракология
Съдържание:

1. Характер и развитие на траколожки изследвания. Основни направления и научни интереси.
2. Извори за историята на Древна Тракия. Методи на работа с исторически извори.
3. Проблеми на хронологията и периодизацията в историческото развитие на тракийското общество.
4. Обща характеристика на праисторическата култура по днешните български земи. Промени в обществената организация.
5. Етногенезис на траките. Културни връзки и взаимодействия с обществата в Мала Азия и ранна Елада.
6. Териториални граници на земите населявани от тракийските племена. Характеристика на тракийския език.
7. Историческо развитие на Тракия през първата половина на I хил.пр.не. Демографска характеристика и селищна уредба.
8. Гръцка колонизация по тракийското крайбрежие
9. Историческа география на тракийките племена. Динамика на промените.
10. Ранна форма на държавна организация в Древна Тракия в края на II хил.пр.не., и първата половина на I хил.пр.не.
11. Образуване и политическа история на Одринското царство през IV в.пр.не.
12. Политическа история на Одринското царство през V в.
13. Тракия и Македония по време на управлението на Филип II и Александър III Македонски
14. Политически промени и центрове на държавен живот в Древна Тракия през III - Iв.пр.не.
15. Обществено – икономическо развитие на Древна Тракия през елинистическата епоха
16. Развитие на робовладелческите отношения в Древна Тракия
17. Тракийската култура през първата половина на I хил.пр.не.
18. Обща характеристика на религията в Древна Тракия през I хил.пр.не.
19. Характеристика на тракийската култура от VI - IVв.пр.не. Месни традиции и външно влияние
20. Тракийската култура през елинистическата епоха
21. Трако – римски отношения през II - I в.пр.не.
22. Тракийското царство и неговите царе. Трако – римски отношения до края на I в.
23. Исторически промени в Мизия и Тракия през I - IIIв. Административна характеристика и управление. Етническа характеристика. Стопански промени. Културни особености.
24. Развитие на градския живот в Мизия и Тракия през I - III в.
25. Военно строителство в Мизия и Тракия през I - III в.
26. Характер и особености на художествените занаяти и изкуство в Мизия и Тракия през I-III в.
27. Поява и разпространение на християнската религия в Мизия и Тракия
28. Обща характеристика на историческото развитие на Тракия и Илирик през късната античност. Етнически и обществени промени. Стопанска и културна характеристика.
29. Основни проблеми на историческата приемственост между Античност и Средновековие.
30. Тракийското културно – историческо наследство в българската култура, бит, обичай.