Лекции по История

История на религиите

Лекции по История на религиите
Съдържание:

Лекции по Ислям
1. Извори. Основни трудности. Автентичност. Иснадна критика
2. Арабия преди исляма. Племе. Поминък. Култови традиции. Религии
3. Възникване на исляма. Живот и дейност на Мухаммад
4. Стълбове на исляма. Същност на Корана и Сунната. Регистрация. Хадиси
5. Праведен халифат (632-661). Арабо-мюсюлмански завоевания
6. Сунизъм, шиизъм и хариджизъм. Възникване и особености
7. Умаййадски халифат (661-750). Същност, събития и представители
8. Аббасидски халифат (750-1258). Същност, събития и представители
9. Шериат и фикх. Извори на правото. Юридически школи (мазхаби)
10. Калам и фалсафа. Джабарити, кадарити, мурджиити. Мутазилити
11. Корени на модерния фундаментализъм: уахабити и мадхисти

Лекции по християнство
1. Библейска прозография
2. Текстът на библията
3. Грехопадението
4. Стария Завет
5. Новия Завет