Лекции по История

Историография

Лекции по Историография
Съдържание:

1. Увод в историографията

ІІ. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОПИС ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО
2. Периодизация на българската историопис
3. Зараждане на историколетописната историопис през ранното средновековие VІІ – ХІІ в.
4. Развитие на историописта ХІІ – ХІV в.
5. Развитие на българската историопис през късното средновековие ХV – ХVІІ в.

ІІІ. БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА ИСТОРИОПИС
6. Предпоставки и фактори за възникването на българската възрожденска историопис
7. Фактори за развитието на българската възрожденска историография
8. Ранни представители на новобългарската историопис
9. Първите преписки и препратки на „История славянобългарска”

IV. РАЗВИТИЕ НА ИСТОРИОГРАФИЯТА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО
10. Правната рамка на следосвобожденската историография
11. Основни характеристики на  българската  следосвобожденската историография
12. Частично държавно регулиране на българската историческа наука
13. Институционализиране на българската историческа наука
14. Българската историческа наука от 40-те години на хх век до наши дни

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
15. Историография и философия на историята
16. Романтизъм
17. Класицизъм. Просвещение. Модернизъм
18. Средновековна историография
19. Следосвобожденска средновековна историография
20. Съвременната историческа наука

VI. БЕЛЕЖИТИ АВТОРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ