Лекции по История

7. Фактори за развитието на българската възрожденска историография


1. Всестранният културен подем през епохата – историческите знания са един от основните компоненти на светското образование: Идеята за историзма прониква и по още един път – влиянието, което оказва новогръцката просвета и гръцките училища по българските земи. Васил Априлов получава образованието си в гръцко училище, както и Неофит Рилски, Никола Бозвели, Георги Раковски, И. Селемински, И. Добровски, Ст. Чомаков, Иларион Макариополски.
Нуждите в развитието на българските светски училища се появяват с българските учебници по история. Историята се изучава под формата на три дисциплини: църковна история, обща история и българска история. Още от 30-те се появяват първите учебници, техни автори са Анастас Кипиловски, В. Ненович, Гавраил Кръстевич. Интересът към историята се разпалва посредством ролята на литературата и изкуството.

2. Политически фактор на епохата – нуждите на българското национално-освободително движение, които изискват да се обоснове стария исторически произход на българския народ и правото му на собствена държава.

3. Обществено-икономически фактори – в резултат на това у нас ХVІІІ – ХІХ век се създават реални благоприятни условия за развитие на българската историопис. Българската буржоазия дава материална подкрепа за развитието на българската историческа наука. Българската възрожденска интелигенция се насочва към изследвания на българската история.