Лекции по История

6. Териториални граници на земите населявани от тракийските племена. Характеристика на тракийския език.

С името ‘’Траке‘’ старите елини наричали най – общо земите, които се намирали на североизток от населяваните от тях области на Балканския полуостров. Населението било означавано с понятието ‘’Тракес‘’ Представите на певците от Омировия епос, които първи отбелязва това, били крайно ограничени в северна посока. Постепенно обхватът Тракия се разширил, но и през IIв.пр,хр. Неяснотата върху действителните предели на Тракия в гръцката етнография продължавала. Хезиод знаел за съществуването на р.Дунав, но не споменавал Стара планина, Родопите, р.Марица. Сведенията за Тракия се увеличили през VII–VIв.пр.не. след гръцката колонизация на Балкана. Тогава вече с понятието Тракия се означавала областта между р.Дунав, Черно – Мраморно – Егейско море и възникналата Македония. Сведенията за тази епоха ни оставят Херодот и Тукидид. Крайните североизточни предели на областите, които били заселени с траки, се изясняват по археологически данни. Те разкриват тяхното присъствие не само на север от долното течение на р.Дунав и р.Днестър. Данните на топонимията се явяват също в подкрепа на археологията: античните имена на най – големите реки в тази област – р.Дунав, р.Тирус са от тракийски произход. Живеещите в тази област агатирси също са от тракийски произход. Някой автори от елинистическата епоха начело с големия историк Полибий дават повече данни за етнографската картина и за политическата история на тракийските земи. Те били използвани в пълна мярка в ‘’Географията‘’ на Страбон. Географското положение на племената в древно тракийските земи е известно от сведенията на споменатите по – горе автори, както и на други допълнителни сведения от епиграфски източници, данни от топонимията. Локализирането на тези племена и уточняването на техните землища и граници е много трудно, и понякога невъзможно. Някои от тези племена са съществували за кратко време и са изчезвали, други са се претопили в по – големи етнически групи, името на трети се е разпространило и обхванало повечето траки.