Лекции по История

2. Извори за историята на Древна Тракия. Методи на работа с исторически извори.

Най – раните сведения, които се отнасят до тракийската история и култура, се откриват в Омировите поеми – ‘’Илиада‘’и‘’Одисея‘’. Най – общо поета очертава 6 географски зони: Първо идват ‘’всички траки‘’, те заемат долното течение на р.Марица, следват траките кикони – долното течение на р.Места. В двуречието на р.Вардар и р.Струма се локализират пеоните. Омир познава също така и траки в Мала Азия, както и траки синтии на о.Лемнос. Последната зона мътно бележи границите на Тракия и траките на север. По всичко изглежда, че поетът разбира под Траки земите, които се намират на север от същинска Елада. Поемите на Омир се превръщат в един вид енциклопедия за античното общество. Със същия език се отличава и творчеството на поета от континентална Гърция – Хезиод. Въпреки очакванията, сравнени с Омир, данните на Хезиод за Тракия и за траките не тласкат познанието много по – напред. Все пак в Теогония се разбира, че авторът познава и други големи реки като – р.Стримон (Струма); р.Ненос (Места). Въпреки крайната оскъдност на свидетелствата на Хезиод се дължат някои допълнителни известия за природата в Тракия, за бита и поминъка на нейното население, за тракийските племена, за преданията свързани с тракийските царе Терий и Финей, за легендарните певци и музиканти. Един от най – раните сведения за Тракия и траките се открива в най – старият поет в Калин от Ефес макар, че на него са запазени малко фрагменти. За разлика от оскъдните данни на Калин сведенията за по – младия му съвременник Архилог са по обилни. Друг известен лирик, които за кратко време свързва съдбата си с Тракия е Алкей. Особено интересен е поетът Ибик от италианския град Регион, той за пръв път споменава ‘’прочутия Орфей‘. Тукидит е един от най – ценните антични автори, оставяли важна информация за живота на траките. С особена стойност за нашето минало са сведенията за мощното Одринско царство Vв за царете – Терес, Ситалк. От него научаваме интересни моменти за формиране на робовладението сред тях, за продаване в робство на собствените си деца, за онаследяване на царската власт сред одрисите към най – старшия мъж в рода. Най – известния от логографите които оставя сведения за Траките е Хекатей от г.Милет. Сведенията за източната част на Балканския полуостров се намират в онези част от неговото земеописание което носи името ‘’Европа‘’. Анализът на сведенията у Хекатей разкрива разширяването на хоризонта на познанията за тракийската действителност не само етно - географски но и етно - политически.