Лекции по История

11. Образуване и политическа история на Одринското царство през IVв.пр.не.

Създаването на Одринското царство и неговото укрепване продължили сравнително дълго време. В навечерието на гръцко – персийските войни са били налице всички вътрешни предпоставки за началото за трайно политическо утвърждаване на Одринското царство. Походът на Дарий I срещу скитите и близо 40 годишното присъствие на персите по южната периферия на Тракия докъм средата на 60г. на Vв.пр.не. могат да бъдат онези хронологически рамки между които да се търси предполагаемата точна дата на основаването. В съвременната наука все още не е установено с сигурност къде било разположено племенното ядро на одрисите. Предполага се, че ядрото се е намирало по долината на р.Ергин. Според Херодот през земята на одрисите течала р.Артест (Тунджа или Арда). Също така не може да се установи и местоположението на главния племенен център, предават се имената на Одриса, Укидама (Одрин), Кипсела (Ипсала). Одринското царство било най – значителната и богата държава северно от елинските полиси в югоизточна Европа през Vв.пр.не. Тракийските владетели се смятали за носители на лична власт, получена след премахването на всички противници. Тракийския владетел разполагал със съответен управленчески и административен апарат с които например били събирани данъците от далечните племена. При Севт I тези данъци достигнали 400 таланта и се плащали в злато и сребро. Добрата илюстрация на класово – политическата структура на Одринската държава е бойният ред и военното дело на траките. Те имали два основни рода войска – конна, пехотна, като ударната сила на тракийската войска била конницата. Тя била облечена в защитни ризници, шлемове, щитове. Нападенията се извършвали с копия и мечове, а в някои части с лъкове и стрели. От Vв.пр.не., насетне траките били призовавани като наемници и съюзници в елинистическите армии, а по – късно и в римските легиони. В такава военно – административна система се оформили по значителната държава у траките – Одринското царство и възникнала одринска династия, която ръководила държавата с една много сложна вътрешна и външно политическа обстановка. Със Ситалк и Севт I приключва втория етап от развитието на Одринската държава. Това е времето през което тракийското царство достига своя най – голям военен и политически разцвет. Терес, първи цар; Ситалк, най – забележителния цар; Севт I.