Лекции по История

1. Извори. Основни трудности. Автентичност. Иснадна критика

Коран - Божието слово през устата на Мухаммад. Сборник от речи и поучения, внушения и заповеди. 114 сури. Намаляват по дължина. Съдържа много малко исторически сведения, повече философия. Не може да служи за исторически извор. Пример – сура 105 „Слонът” се състои от 5 строфи: Аллах изпратил птици, които замеряли владетелите на слона с печена глина. Съвсем неразбираема сама по себе си.

Сунна – пророческата традиция. Включва думите, делата и мълчаливото одобрение на Мухаммад. Гръбнак на шариата. 6 канонични сборника с хадиси – ал-Бухари, Муслим, Абу Дауд и др. Допълва, манипулира и изменя Корана. Пример – сура „Слонът”: Владетелят на Йемен приел юдаизма и изгорил 70 християни. Християнска Абисиния нахлула в Йемен и го превзела. Около 570 г. абисинският наместник Абраха построил храм в Наджран с цел да отклони поклонници от Кааба. Храмът бил осквернен и Абраха потеглил с войска към Мека. Начело вървял слонът Махмуд. Щом пресякъл свещената граница, слонът се обърнал и отстъпил. Аллах изпратил птици с камъни и избил войската. Друг пример: според Корана наказанието за прелюбодеяние е 100 камшика, а според Сунната – смърт с камъни.

Хадис – „разказ”. Отделни предания за живота на Мухаммад. От тях е съставена Сунната. Пророчески и свещени хадиси. Състоят се от две части – иснад (верига на разказвачите) и матн (същинска част на преданието). Предават се от уста на уста. Наука за хадисите. Достоверни, добри и слаби хадиси.Често не са автентични, а са фабрикувани на по-късен етап с политически мотиви. Първи записи през 750 г. Канонични сборници.

Иснад – верига от разказвачи на хадиса. „А каза, че Б каза, че В каза... че Пророкът...”. Авторите трябва да са благочестиви разказвачи на хадиси. Понякога едно и също предание се среща с различни иснади. Обикновено разклонението е в III поколение – около 700 г. Дотогава веригата съвпада. Срещат се дефектни иснади – непълна верига. II в. Хиджра се появяват професионални събирачи на хадиси. Наука за автентичността на иснадите.

Ислямски историци – Уруа ибн аз-Зубайр, Ибн Исхак, Ибн Хишам, ат-Табари, ал-Уакиди и др.